Komornik sądowy - jego prawa i obowiązki

Komornik jest funkcjonariuszem publicznym, w którego gestii leży egzekwowanie długów. Warto pamiętać, że komornik zawsze działa na rzecz wierzyciela. Jakie obowiązki i prawa ma komornik?

Jakimi sprawami zajmuje się komornik sądowy?

Komornik sądowy zajmuje się prowadzeniem egzekucji sądowej. W jego kompetencji leży dążenie do ściągnięcia należności dla wierzyciela z majątku danej osoby. Komornik działając w ramach postępowania egzekucyjnego, realizuje orzeczenie sądu. Egzekucja określonej kwoty następuje poprzez zajęcie części środków znajdujących się na rachunkach bankowych. Może ściągnąć wymaganą przez sąd sumę z wynagrodzenia za pracę lub świadczenia emerytalnego.

Według obowiązującej Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji komornik jest funkcjonariuszem publicznym, który działa przy sądzie rejonowym, np. komornik w Olsztynie. Należy zaznaczyć, że komornik nie weryfikuje zasadności danego orzeczenia, lecz sprawdza jego poprawność pod względem formalnym. Komornik zajmuje się sprawami związanymi z zadłużeniem, które obejmują zarówno przedsiębiorców, jak i osoby z zasądzonymi alimentami czy konsumentów.

Jak wygląda postępowanie komornicze?

Egzekucja zmierza do zajęcia danej kwoty przez komornika. Jednak inicjacja całego procesu pozostaje w gestii wierzyciela, który zgłasza niemożność ściągnięcia długu do odpowiednich organów sądowych. Następnie dłużnik zostaje powiadomiony o toczącym się przeciwko niemu postępowaniu, a później o zasądzonym procesie egzekucji. Najpierw komornik spisuje wszystkie aktywa wchodzące w skład majątku. Ich ujawnienie jest obowiązkiem dłużnika. Niezgłoszenie części majątku wiąże się z dotkliwymi karami finansowymi.

W kolejnym etapie komornik przechodzi do egzekwowania należności. Funkcjonariusz może zająć część wynagrodzenia, renty, emerytury lub majątku. Zajęcie nieruchomości lub cennych przedmiotów zostaje poprzedzone wyceną, która ma na celu oszacowanie ich wartości. Aby dana rzecz została poddana licytacji, konieczne jest opracowanie wyceny przez biegłego rzeczoznawcę.

Spłata zadłużenia komorniczego

Decyzja o zajęciu danych rzeczy jest podejmowana przez sąd i wierzyciela. Dłużnik może zadecydować o rozłożeniu spłaty długu na raty, jeśli nie jest w stanie jednorazowo uregulować swojego rachunku. Warto jednak pamiętać, że nawet po otrzymaniu zawiadomienia o toczącym się postępowaniu można uregulować zasądzoną kwotę przelewem lub w siedzibie komornika. Jeśli dana osoba zdecyduje się na spłatę po otrzymaniu pierwszego ostrzeżenia, wówczas zostanie doliczone 3% wartości należności. Jeśli jednak dłużnik nie spłacił długu, wraz z kolejnymi wezwaniami kwota do spłaty zwiększa się. Warto również zaznaczyć, że koszty postępowania egzekucyjnego leżą po stronie dłużnika.

Spłaty zadłużenia można dokonać również poprzez umowę z komornikiem o wpłacaniu rat o konkretnej wysokości. Wówczas można uniknąć zajęcia rachunku. Raty zostają zasądzone na podstawie wysokości otrzymywanego wynagrodzenia lub świadczeń. Kluczowe zatem jest płacenie rat regularnie, ponieważ zaniechanie będzie wiązało się z kolejnymi czynnościami administracyjnymi.

Co istotne, komornik nie może zająć niektórych rzeczy. Wyłączone z procesu egzekucji komorniczej są m.in. leki i urządzenia medyczne wymagane na okres 3 miesięcy, opał (na okres 1 miesiąca), przedmioty niezbędne do wykonywania pracy zarobkowej, materiały służące do nauki czy zwierzęta gospodarskie niezbędne do wyżywienia danej rodziny. Komornik nie może także zadecydować o zajęciu odzieży czy żywności.